Tagged מרכז

0

בעקבות/ קח תרמיל, קח תנ"ך -2

(כתבה שנייה) חג השבועות, השני לשלוש הרגלים, שמחת הקציר, הבאת ביכורים, ארץ ישראל של חיטה, ושעורה ותאנה וגפן ורימון. יום מתן תורה בו התייצב העם למרגלות הר סיני. איפה באמת הר סיני? איפה רואים את אליהו הנביא ונביאי השקר? ומה הוא עשה להם? איפה נחים זה לצד זה שמשון ואביו מנוח? ואם אתם בענייני המקדש…

Share Button
0

שבועות/ שדות שבעמק

רגע לפני שלובשים לבן, ויוצאים לשדות החיטה לטקסי חג השבועות, עוד רגע נקדיש לשדות החיטה. זוכרים שהתחלנו בקצה הקיץ את מסלולה הצומח של החיטה, אז עמדנו בשדה החרוש. לאט לאט ליווינו את כל שלבי צמיחת החיטה, והנה גדלה לתפארת (בחלקה.) ושיבולים בשלות ממתינות לקומביין הענק שיערוף את ראשן, יאסוף את הגרעינים וישאיר את הקנים שדודים…

Share Button

dubi zakai 11